Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

15 tháng 01, 2018

Quy chế này quy định về công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, bao gồm: Nhiệm vụ và quyền của sinh viên; khen thưởng và kỷ luật sinh viên; nội dung công tác sinh viên; hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên và tổ chức thực hiện

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA NGƯỜI HỌC ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

15 tháng 01, 2018

Quy chế này quy định việc đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (sau đây gọi chung là người học), bao gồm: Đánh giá kết quả rèn luyện và khung điểm; phân loại và quy trình đánh giá; tổ chức đánh giá và sử dụng kết quả; tổ chức thực hiện.

Kế hoạch tổ chức Sinh hoạt công dân cuối khóa cho K56

12 tháng 01, 2018

Nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên sắp tốt nghiệp về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế chính trị xã hội, hỗ trợ chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tốt nghiệp; trang bị các kiến thức về khởi nghiệp; kỹ năng tuyển dụng và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp;

« | 1 | 2 | »
Top