Thông Báo Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị công tác CVHT năm học 2018 - 2019

20 tháng 05, 2019

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

PHÒNG CTCT&QLSV

Số: 19 /TB-CTCT&QLSV

V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị công tác CVHT năm học 2018-2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: - Lãnh đạo Khoa, Viện quản lý sinh viên

- Giảng viên là Cố vấn học tập các lớp

 

Theo Kế hoạch số 466/KH-ĐHKTQD về việc tổ chức Hội nghị Công tác Cố vấn học tập năm học 2018 -2019, phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên đã gửi giấy mời tham dự Hội nghị đến Lãnh đạo, trợ lý và Cố vấn học tập các Khoa/Viện.

Tuy nhiên, do lý do khách quan đột xuất, thời gian Hội nghị sẽ được thay đổi, cụ thể như sau:

  • Thời gian: 08h00 – 11h00 ngày 28/5/2019 (Thứ Ba)
  • Địa điểm: Hội trường Nhà Văn Hóa

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên mong nhận được sự thông cảm vì thay đổi này. Rất mong Thầy/Cô sắp xếp thời gian tham dự Hội nghị đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- PGS.TS. Phạm Hồng Chương (để b/c)

- Như Kính gửi

- Lưu P. CTCT&QLSV

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

TS. Bùi Trung Hải

 

 

 

 


Thông báo Số 12 về việc gửi ý kiến công tác CVHT 2018-2019

04 tháng 05, 2019

 Thông báo Số 12 về việc gửi ý kiến công tác CVHT 2018-2019

Các thầy, cô là CVHT theo QĐ số 826/QĐ-ĐHKTQD nộp báo cáo CVHT về khoa để tổng hợp gửi về P. CTCT&QLSV trước 16h00 thứ 4 ngày 24/04/2019. Cụ thể:

- Bản in gửi tới: Đ/c Lê Văn Dũng ( P.302 Nhà A1 )

- Bản mềm gửi qua địa chỉ mail: dunglv@neu.edu.vn

Top