Thông báo Số 12 về việc gửi ý kiến công tác CVHT 2018-2019

04 tháng 05, 2019

 Thông báo Số 12 về việc gửi ý kiến công tác CVHT 2018-2019

Các thầy, cô là CVHT theo QĐ số 826/QĐ-ĐHKTQD nộp báo cáo CVHT về khoa để tổng hợp gửi về P. CTCT&QLSV trước 16h00 thứ 4 ngày 24/04/2019. Cụ thể:

- Bản in gửi tới: Đ/c Lê Văn Dũng ( P.302 Nhà A1 )

- Bản mềm gửi qua địa chỉ mail: dunglv@neu.edu.vn

Top