Mẫu Đơn Đề nghị sử dụng Hội trường Nhà Văn Hóa

02 tháng 10, 2019

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐƠN VỊ: …………………………...

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội,  ngày   
tháng   năm 20

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

SỬ DỤNG HỘI TRƯỜNG NHÀ VĂN HÓA

Kính gửi: Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

 

Tên tôi là: ………………………………………………………………………

Đơn vị: ………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………...

Số điện thoại: …………………………………………………………………...

Đăng ký sử dụng Hội trường Nhà Văn hoá cụ thể như sau:

  • Thời gian: từ ….giờ …. phút đến …. giờ .… phút ngày …. tháng …. năm ...
  • Mục đích sử dụng: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Tôi cam kết sử dụng đúng mục đích, thực hiện đúng các quy định của Pháp luật và Nhà trường về tổ chức hoạt động, đồng thời chịu mọi trách nhiệm về các vấn đề phát sinh cũng như đảm bảo an toàn tài sản của Hội trường Nhà Văn hoá trong suốt thời gian sử dụng.

          Trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN

CỦA PHÒNG CTCT&QLSV

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Cần xem lịch Sử dụng Hội trường Nhà Văn hoá trước để tránh đăng ký trùng vào các Chương trình khác đã đăng ký trước. Lịch sử dụng được cập nhật tại:

https://www.facebook.com/Khongiansinhvienkinhtequocdan


Các Mẫu Giấy xác nhận sinh viên

17 tháng 09, 2018

Các mẫu văn bản giấy tờ liên quan đến công tác chế độ chính sách đối với sinh viên trong phạm vi quản lý của Phòng CTCT&QLSV

« | 1 | 2 | »
Top